(Her)inschrijving - informatie

Inschrijving

Om lid te worden van de Orde der Dierenartsen dient u het toetredingsformulier dat u kunt terugvinden bij de rubriek Inschrijving onder ‘Formulieren’ volledig in te vullen en ondertekend terug te zenden naar:

Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen - Driekoningenplein 12 - 9820 Merelbeke

Bij dit schrijven voegt u volgende documenten:

  • 1) een kopie van uw diploma ;
  • 2) een recent uittreksel uit het strafregister (max 3 maand oud)  (te verkrijgen bij het gemeentehuis of de politie van uw stad/gemeente).

Nadat u ingeschreven bent bij de NGROD, krijgt u toegang tot een emailadres van het type voornaam.naam@dierenartsen.be . Op dit emailadres zal u alle officiële en informatieve communicatie van de NGROD ontvangen.

Om dit emailadres te kunnen activeren, dient er een persoonlijk emailadres te worden opgegeven bij uw inschrijving aan de NGROD. Op dit adres zal u een activatielink ontvangen. Zolang dit emailadres niet geactiveer is, is uw inschrijving bij de NGROD niet afgerond en bent u dus nog niet gerechtigd om de diergeneeskunde uit te oefenen.

Het jaar van afstuderen en het daaropvolgend jaar dient er nog geen lidgeld te worden betaald. Nadien wordt er jaarlijks lidgeld geïnd.

Om als erkende dierenarts te fungeren (noodzakelijk voor het epidemiologisch toezicht, bedrijfsbegeleiding, toezicht op kennels, elektronische identificatie, rabiësvaccinatie e.d.) zult u na uw inschrijving bij de Orde der Dierenartsen een aanvraag tot erkenning dienen te richten PER E-MAIL naar de bevoegde dienst van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu op één van de hieronder vermelde e-mailadressen

FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-Generaal Dier, Plant en Voeding - Dienst Sanitair Beleid Dieren en Planten
t.a.v. mevrouw Greta Lennartz (tel.: 02/524.73.02)

Apf.vetserv@health.fgov.be of greta.lennartz@health.fgov.be

Bij dit schrijven voegt u een kopij van uw inschrijvingsbewijs van de Orde, uw elektronisch contactadres, alsook het origineel uittreksel uit het strafregister, dat u door de NGROD na uw inschrijving zal worden terugbezorgd en dat maximaal drie maanden oud is op het ogenblik van uw vraag tot erkenning. U zult dan vervolgens ten gepaste tijde worden uitgenodigd voor uw eedaflegging.

Hou er echter wel rekening mee dat de eedaflegging maar enkele malen per jaar wordt georganiseerd en dat er minstens drie weken zitten tussen de aanvraag tot erkenning en de eedaflegging.

 

Herinschrijving

Voor een herinschrijving stuurt u het herinschrijvingsformulier, dat u bij de ‘Formulieren’ voor dierenartsen terugvindt, alsook een recent uittreksel uit het strafregister (max 3 maand oud) op naar de NGROD.  Eens u uw nieuw emailadres (voornaam.naam@dierenartsen.be) heeft geactiveerd en u het lidgeld heeft betaald, bent u opnieuw ingeschreven en krijgt u uw origineel ordenummer terug.