E-mail disclaimer

Dit e-mailbericht en alle eventuele bijlagen zijn strikt vertrouwelijk, uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kunnen onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen.  Als dit bericht ten onrechte bij u terechtkomt, gelieve dan de afzender te verwittigen en de bestanden van uw computer te verwijderen. Een niet aan u geadresseerd e-mailbericht (zelf indien U door een fout aan de geadresseerden werd toegevoegd) en alle eventuele bijlagen lezen, verspreiden (onder gelijk welke vorm), openbaar maken, aanpassen, printen, doorsturen of er een kopie van maken is illegaal en kan tot vervolging leiden.  De afzender is niet verantwoordelijk voor de juiste en volledige verzending van deze boodschap noch voor enige vertraging bij de ontvangst van deze boodschap.

De auteur van deze mail streeft ernaar informatie en advies te verlenen op een zorgvuldige manier, rekening houdend met de beschikbare informatie. De gegeven informatie of het verleende advies kunnen dan ook slechts de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen verbinden als dit duidelijk uit de boodschap blijkt en binnen de informatie die ons ter beschikking werd gesteld.

 

Website disclaimer

De wet- en reglementteksten die in hun geconsolideerde vorm worden voorgesteld, worden louter ter informatie vermeld. Bijgevolg creëren zij geen andere rechten of verplichtingen dan die welke voortvloeien uit de wettelijk goedgekeurde en bekendgemaakte juridische teksten; enkel laatstgenoemde zijn rechtsgeldig. De Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen is niet aansprakelijk voor de informatie die op deze site wordt verstrekt. Hoewel wij ernaar streven bijgewerkte en correcte informatie te verspreiden, kunnen wij niet instaan voor het resultaat daarvan en wij zullen proberen de fouten te verbeteren die ons worden gesignaleerd. De Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten of eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die kunnen voortvloeien uit uw toegang tot of het gebruik van deze site, of voor schade of een virus waardoor uw computer of uw informaticamaterieel zou worden aangetast. Ondanks alle inspanningen kan de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen niet garanderen dat de informatie op deze website actueel, juist en volledig is.

Sommige van de documenten die op deze site worden verspreid, kunnen verwijzingen of links bevatten naar informatie die afkomstig is van andere organisaties. De Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen garandeert echter geenszins de relevantie, de updating of de juistheid van dit externe informatiemateriaal en wijst dienaangaande elke aansprakelijkheid van de hand. De verenigingen, organisaties en internetsites die op deze site worden opgegeven, zijn objectief gekozen met als enige bedoeling aan de bezoekers van onze site de meest relevante informatie te verstrekken. Wij kunnen de volledigheid, de juistheid of de updating van de informatie niet garanderen. 

Deze website en de informatie en toepassingen die hij bevat, zijn eigendom van de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen. Bijgevolg is elke gedeeltelijke of volledige reproductie van deze site in welke vorm ook onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen. De creatie van hyperlinks naar de site is vrij en daarvoor is geen enkele voorafgaande toestemming vereist. Het is daarentegen verboden de pagina's van deze site te integreren in de pagina's van een andere site. Elke reproductie van de site moet de bron vermelden: "© Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen". Vertalingen die uit eigen beweging worden gemaakt, moeten vergezeld gaan van de vermelding "vertaling niet gemaakt door de auteur van de tekst" met opgave van de bron.

De niet-naleving van deze bepalingen en elk ongepast gebruik van de site of van een gedeelte ervan zullen worden vervolgd.

Het is niet uitgesloten dat deze informatie in de toekomst zal worden aangepast. Wij vragen u dan ook deze informatie van tijd tot tijd te herlezen om op de hoogte te blijven van de eventuele aanpassingen.

Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

De Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de site maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen.