Orde der Dierenartsen | Nederlandstalige Gewestelijke Raad

De Orde der dierenartsen werd in 1950 ingesteld bij wet en bestaat uit een Hoge Raad met zetel te Brussel en twee Gewestelijke Raden met zetel te Merelbeke en te Jambes. De Orde heeft de taak te waken over de geloofwaardigheid van het diergeneeskundige beroep en een kwaliteitsvolle uitoefening van de diergeneeskunde.

De voornaamste opdracht van de Hoge Raad bestaat uit het opstellen van de Code der diergeneeskundige plichtenleer en het adviseren van de overheid. De Hoge Raad is paritair samengesteld uit Nederlandstaligen en Franstaligen. De meest recente aanpassing van de Code dateert van 2015.

Alle dierenartsen die het beroep willen uitoefenen dienen zich op de lijst van een Gewestelijke Raad te laten inschrijven. De Gewestelijke Raad houdt toezicht op de naleving van de plichtenleer en heeft daartoe tuchtrechtelijke bevoegdheid.

Laatste nieuwsberichten

Nieuwsflash februari 2018

Beste collega,

Gelieve in bijlage de nieuwsflash van februari 2018 te willen vinden.

U kan alle communicaties van de NGROD steeds terugvinden op de website onder de rubriek 'Communicaties van de NGROD', na inloggen met uw ordenummer en wachtwoord.

Collegiale groeten,

Dr. Ann Janssens

Voorzitter NGROD

20-02-2018
Toelichting bij verzending uitnodiging betaling lidgeld 2018

Zoals gemeld in de laatste nieuwsbrief van 05/12/2017 (zie extract hieronder), is er door de Raad beslist om het @dierenartsen.be adres niet meer als verplicht te beschouwen en om aan de leden de keuze te geven om zelf te bepalen op welk mailadres u de communicatie wil ontvangen. Dit is dan in de achtergrond uitgewerkt geweest door de implementatie van het zogenaamde ‘transfer e-mailadres’ veld, dat de leden zelf kunnen beheren op de ledenpagina.

Concreet komt het er dus op neer dat de leden die er niet actief zelf voor gekozen hebben om alle communicatie op een eigen mailadres te ontvangen, en dus hun e-mailadres niet ingevuld hebben in hun ledenfiche op de ledenpagina, de uitnodiging tot betaling lidgeld op hun @dierenartsen.be adres hebben ontvangen.

Bij de info die aangegeven is bij dat transfer e-mailveld in de ledenpagina, staat ook vermeld dat u dit veld kunt invullen als u alle communicatie op een persoonlijk mailadres will ontvangen, en NIET meer op @dierenartsen.be (zie screenshot hieronder).

 

Kortom, er is beslist geweest dat het de vrijheid van elk lid is om aan te geven dat u de communicatie op een ander mailadres wil ontvangen. Indien u dit niet aangegeven hebt in uw persoonlijke fiche, hebt u de mail ontvangen op uw @dierenartsen.be adres.

 

U kan zelf een persoonlijk e-mailadres instellen op de ledenpagina (https://www.ordederdierenartsen.be/e-loket). Na het inloggen, en indien nodig na het bevestigen van de aangepaste kennisname, kunt u in uw ‘persoonlijke gegevens’ een eigen e-mailadres invullen in het transfer e-mailveld.

Indien u geen mail ontvangen hebt op een persoonlijk e-mailadres of enkel een mail ontvangen hebt met als onderwerp ‘U heeft mail op Orde der dierenartsen’, kunt de originele mail met de uitnodiging betaling lidgeld terugvinden in uw @dierenartsen.be adres (https://odd.contactoffice.com/ , inloggen met ordenummer en wachtwoord). Hieronder kunt u tevens een kopie vinden van de originele uitnodiging.

 

De NGROD heeft geen toegang tot uw wachtwoord om dit te kunnen recupereren, maar u kan dit zelf resetten door het volgen van deze stappen:

  • Ga naar https://www.ordederdierenartsen.be/e-loket  (dit is de rechtstreekse link naar de ledenpagina)
  • Klik op ‘wachtwoord vergeten’
  • Vul uw gebruikersnaam in: ordenummer (4 cijfers) zonder N
  • Er wordt nu naar uw persoonlijke e-mailaccount een activatielink gestuurd. Via deze link, die slechts 2 uur geldig is, kan u uw nieuw wachtwoord ingeven.
  • Vervolgens kan u opnieuw proberen inloggen met uw nieuwe wachtwoord.

 

De eerste keer dat u inlogt op de ledenpagina krijgt u een tekst te zien die identiek is als deze in de orginele brief. U dient deze kennisname onderaan de pagina te bevestigen alvorens u volledige toegang hebt tot de ledenpagina. U krijgt vervolgens ook een kopie van deze tekst in uw mailbox.

 

Nieuwsbrief 05/12/2017, laatste paragraaf:

“Vanaf januari 2018 kan u online op de persoonlijke ledenfiche aanvullen en aanduiden naar

welk e-mailadres de NGROD alle communicatie moet sturen. Wie een eigen emailadres wenst

te gebruiken is wel zelf verantwoordelijk voor het melden van een wijziging van dit emailadres

om de bereikbaarheid te garanderen zoals vermeld in art. 10 van de Code der

Plichtenleer. Door deze wijziging zal iedereen bij het aanloggen in het ledengedeelte terug

een aangepaste kennisname van deze verandering moeten bevestigen. “

 

Van: Secretariaat NGROD [mailto:secretariaat@ordederdierenartsen.be]
Verzonden: woensdag 8 februari 2018 08:03
Onderwerp: Lidgeld 2018 Orde der Dierenartsen

 

Merelbeke, 08 februari 2018

 

Betaling lidgeld 2018

Beste collega ...,

 

Wij wensen U een voorspoedig 2018 op persoonlijk en op professioneel vlak. 

Het zal U niet ontgaan zijn dat het bij de NGROD in de afgelopen jaren niet allemaal op wieltjes liep. We zitten nu éénmaal in een snel veranderende maatschappij, en bij gevolg met een wetgeving en reglementering die hopeloos achterloopt. Er is dan ook enorm veel energie verloren gegaan in onderlinge en eindeloze procedures door gebrek aan enige bereidheid tot overleg bij magistraten en enkele leden van de Hoge Raad, die weigeren hun mandaat te beëindigen. 

De “administratieve schorsing” van voorzitter en secretaris door de HR, zonder enige motivatie en zonder enige rechtsgrond, werd door de Raad van State tenietgedaan. Met onmiddellijke uitwerking namen Dr. Janssens en Dr. Bombeek sedert nieuwjaar hun functie als voorzitter en als secretaris terug op.

We willen van deze Orde een functionerend orgaan maken, waar transparantie en goed bestuur de ordewoorden zijn en waar alle stakeholders weer vertrouwen in kunnen hebben. We willen een efficiënte dienstverlening en een correct tuchtrecht in de NGROD voor elke dierenarts. Niks meer, niks minder.

Zoals wettelijk voorzien heeft de Hoge Raad het bedrag van het lidgeld bepaald, en is het aan de  NGROD om dit te innen.

Met dit schrijven verzoeken wij u dan ook vriendelijk om het jaarlijkse lidgeld van 200,00 euro te storten op rekening BE03 0682 4147 7584 met als gestructureerde mededeling +++xxx/xxxx/xxxxx+++ ter attentie van de NGROD.

 

De vervaldatum voor de betaling van het lidgeld werd vastgelegd op 01/03/2018

 

De tijdige en correcte betaling van het lidgeld is een persoonlijke verantwoordelijkheid en dient individueel te worden gestort met de juiste referentie in de gestructureerde mededeling. 

De betaling “per persoon” met de correcte referentie, is ook van toepassing voor de dierenartsen tewerkgesteld in een associatie, een dierenkliniek of een dierenartsencentrum. Een gezamenlijke storting kan niet worden verwerkt.

 

We wensen eraan te herinneren dat iedereen die de diergeneeskunde beoefent, in de ruimste zin van het woord, verplicht is ingeschreven op de lijst van de Orde der Dierenartsen en derhalve verplicht is tot betaling van het lidgeld. Wie de diergeneeskunde beoefent op 01 januari 2018 is gehouden het lidgeld te betalen voor het ganse jaar 2018. 

Het niet betalen van het lidgeld kan, indien nodig, leiden tot de toepassing van een tuchtstraf vermeld in art.14 van de Wet van 19/12/1950 tot instelling van de Orde der Dierenartsen .

 

De Orde heeft geïnvesteerd in de efficiëntie van een leden-beheerssysteem rekening houdende met de wet op de privacy. 

Conform Art.10 van de Code der Plichtenleer moet elke dierenarts een actief e-mail adres meedelen aan NGROD. 

Elke dierenarts heeft vanaf nu de mogelijkheid om te kiezen voor het voornaam.naam@dierenartsen.be adres of voor een alternatief e-mailadres. Wie het, door de NGROD voorgestelde e-mail adres, niet wenst te gebruiken moet dit in zijn/haar persoonlijke dierenartsenfiche op de website van de Orde der Dierenartsen aanpassen. Alle officiële correspondentie vanuit de NGROD zal dan verlopen via het door U gekozen e-mail adres.

 

Ook de uitnodiging tot betaling gebeurt per e-mail en is bij gevolg economisch en ecologisch. Mochten er toch problemen ontstaan bij deze vernieuwde werkwijze, aarzel dan niet ons te contacteren via info@ordederdierenartsen.be

__________________________________________________
Orde der Dierenartsen | Nederlandstalige Gewestelijke Raad
Driekoningenplein 12 - 9820 Merelbeke Belgium

T : +32 (0)9/225.58.18
E : info@ordederdierenartsen.be
Wwww.ordederdierenartsen.be

__________________________________________________

E-mail disclaimer

8-02-2018
leden

E-mail