Klachten

Veel klachten berusten op misverstanden en slechte communicatie. Daarom raden we u aan vooraf met de dierenarts overleg te plegen en op een serene manier elkaars standpunt te verduidelijken, te aanhoren en proberen te begrijpen.

De Orde is een tuchtorgaan en kan enkel oordelen over de deontologie van de dierenarts. Een deontologische code is een combinatie van waarden en normen die het integer gedrag van de dierenarts moet garanderen.

Hoe kan u klacht indienen?

Indien u meent een klacht te hebben over de diergeneeskundige activiteiten van een dierenarts, dan kan u klacht indienen bij de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (NGROD).

Een klacht wordt steeds schriftelijk via het klachtenformulier (klik hier) overgemaakt aan de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (NGROD) .

Samen met de brief stuurt u een kopie van alle gekregen documenten inzake deze klacht (factuur, …) naar onderstaand adres:

Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen - Driekoningenplein 12 - 9820 Merelbeke of info@ordederdierenartsen.be

 

Aangezien de Raad van de NGROD slechts eenmaal per maand samen komt, kan de behandeling van de klacht enige tijd (enkele maanden) in beslag nemen.

De NGROD kan enkel optreden bij een klacht omtrent de deontologie van het dierenartsenberoep, d.i. alles waarvan melding wordt gemaakt in de Code der Plichtenleer (zie rubriek Wetgeving).

De NGROD kan in geen geval een schadevergoeding uitspreken, noch privébelangen beschermen. Dit is enkel de bevoegdheid van de straf- of burgerlijke rechtbank.

Er worden geen uitspraken meegedeeld aan de klager.  Op het einde van de tuchtprocedure zal er enkel worden gemeld of een klacht is geseponeerd of dat het gepaste gevolg werd verleend, zonder verder in te gaan over wat dat gevolg dan wel kan zijn.

Zie ook vraag en antwoord bij ‘Publiek’.

 

Hoe verloopt een klachtenprocedure?

Eens een klacht reglementair werd ontvangen en voorzien is van alle gevraagde gegevens (zie hierboven), wordt deze geagendeerd op de eerstkomende bureauvergadering.

Het Bureau (voorzitter, ondervoorzitter en secretaris) beslist of de klacht ontvankelijk is en zal in desbetreffende geval een onderzoeker aanduiden. In het andere geval krijgt de klager een melding dat zijn klacht is geseponeerd.

De onderzoeker zal op zijn beurt aan de aangeklaagde dierenarts vragen om zijn versie van de feiten schriftelijk of via een onderhoud mee te delen. De schriftelijke versie van de dierenarts of het verslag van het onderzoeksonderhoud wordt door de onderzoeker voorgelegd aan het Onderzoekscollege.

Dit college oordeelt of een klacht wordt geseponeerd of dat de dierenarts voor verder gevolg dient te worden gedagvaard voor de Raad. Indien de klacht wordt geseponeerd worden klager en dierenarts hiervan meteen op de hoogte gebracht.

Ingeval de klacht verder wordt behandeld, wordt hier pas over bericht nadat er een definitieve uitspraak is. De dierenarts kan steeds in beroep gaan tegen de uitspraak van de Raad.

Aangezien rekening dient te worden gehouden met bepaalde data (vastgelegde zittingen, termijnen van betekening, beroepstermijnen, …) kunnen verschillende maanden verstrijken eer er een definitieve uitspraak wordt gedaan.