Opleidingsverstrekkers - informatie

Nuttige tips voor opleidingsverstrekkers

De handleiding met alle informatie met betrekking tot de registratie als opleidingsverstrekker kan u HIER terugvinden.

 

De aanvraag voor EBP erkenning bevat minstens volgende gegevens:

- Naam, bedrijfsstructuur en contactgegevens van de opleidingsverstrekker - Verantwoordelijke voor de opleiding (functie, e-mail, GSM)
- Titel van de opleiding en korte omschrijving van de inhoud
- Datum en plaats van de opleiding
- Doelgroep en niveau van bijscholing (basis, intermediair, gevorderd)
- Lesgever(s) en hun C.V.
- Ondertekende verklaring van onafhankelijkheid en objectiviteit van de inhoud van de opleiding indien een lesgever een financiële of wetenschappelijke band heeft met de firma of instelling die de opleiding aanbiedt
- Kostprijs van de opleiding bij e-learning
- Een gedetailleerd tijdschema met een exacte omschrijving van alle mogelijke opleidingsdelen waarvoor kan ingeschreven worden (dagdelen, afzonderlijke dagen, reeksen, practica, bijzondere sessies)
- Indien van toepassing, een evaluatietoets met de juiste antwoorden
- wanneer levende gewervelde dieren, of dieren op voorhand gedood, uitgezonderd slachthuismateriaal, worden aangewend in de bijscholing, moeten de voorwaarden opgenomen in het Koninklijk besluit betreffende de bescherming van proefdieren van 29 MEI 2013 in acht genomen worden, en indien toepasselijk, het advies van een bevoegde ethische commissie aangevraagd en voorgelegd worden door de opleidingsverstrekker.

 

 

Tijdschema

Bij de toekenning van bijscholingspunten worden enkel de volwaardige uren opleiding geteld. Pauzes en maaltijden komen hiervoor niet in aanmerking. Voorzie voldoende pauzes –.
De BP en EBP worden berekend tot op een half punt

 

Type van training

Beschrijf steeds duidelijk welk tijdsdeel van de opleiding bestaat uit gewone les of voordracht (x 1), demonstratie (x 1,5), interactieve sessie (x 2), practicum op kadavers (x 2,5) of practicum op levende dieren (x 3). Dit is belangrijk voor het toekennen van de vermeerderingscoëfficiënten van training. Maak geen “mengvormen” – kies tussen de voorgestelde mogelijkheden.

Bij een interactieve sessie wordt een constante interactie verwacht tussen de cursisten onderling, aangestuurd door de lesgever. Het aantal deelnemers per discussiegroep wordt beperkt tot 25. Het gebruik van stemkastjes (ook voor grotere groepen) kan in aanmerking komen als interactieve sessie als de volledige les een actieve inbreng van alle deelnemers vereist.

Kies voor een eenvoudige en snellere BP aanvraag (in plaats van EBP aanvraag) indien uw bedrijfsstructuur dit toelaat en u geen vermeerderingscoëfficiënten nodig heeft voor uw opleiding.

 

Evaluatietoets

Een opleidingsverstrekker kan er voor kiezen om een vermeerderingscoëfficiënt van kennis aan te vragen voor een opleiding. Dit gebeurt door middel van een evaluatietoets.

Een toets heeft enkel betrekking op het theoretische gedeelte van de voordracht. Er kunnen voorlopig nog geen vermeerderingscoëfficiënten van kennis toegekend worden aan demonstraties, interactieve sessies of practica. De evaluatietoets bestaat, per begonnen schijf van vier uur theoretische opleiding, uit minstens vijf meerkeuzevragen met telkens vier antwoordmogelijkheden, waarvan slechts één antwoord het juiste is.

De vragen van de evaluatietoets worden opgesteld door de lesgever(s). Het niveau van de vragen moet analoog zijn met het niveau van de gebrachte opleiding. De vragen en de mogelijke antwoorden (met aanduiding van het juiste antwoord) worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de NGROD. Goedgekeurde evaluatietoetsen krijgen een uniek evaluatietoetsnummer.

De opleidingsverstrekker neemt zelf de toets af. Dit gebeurt onmiddellijk na de gebrachte opleiding. De toets wordt schriftelijk afgenomen. De opleidingsverstrekker ziet er op toe dat de cursisten hun toets individueel invullen.

Elke deelnemer aan de evaluatietoets krijgt slechts één examenblad. Hierop staat steeds de naam van de opleidingsverstrekker, het toegekende evaluatietoetsnummer, het ordenummer, de naam, het adres en het e-mailadres van de cursist die de toets aflegt, vermeld.

Men slaagt voor een evaluatietoets als men minstens 60% van de punten behaalt.

De opleidingsverstrekker verbetert de ingevulde evaluatietoetsen zelf. Hij vermeldt de behaalde punten op het examenblad. Een overzichtslijst van de geslaagden wordt naar de NGROD opgestuurd.

De NGROD controleert en bewaart de lijst en geeft al dan niet goedkeuring aan de opleidingsverstrekker om het extra aantal EBP mee te delen aan de geslaagde deelnemers.

Steekproefsgewijs zal aan de opleidingsverstrekkers gevraagd worden de ingevulde testbladen van de geslaagde deelnemers over te maken ter controle.