Orde der Dierenartsen | Nederlandstalige Gewestelijke Raad

De Orde der dierenartsen werd in 1950 ingesteld bij wet en bestaat uit een Hoge Raad met zetel te Brussel en twee Gewestelijke Raden met zetel te Merelbeke en te Jambes. De Orde heeft de taak te waken over de geloofwaardigheid van het diergeneeskundige beroep en een kwaliteitsvolle uitoefening van de diergeneeskunde.

De voornaamste opdracht van de Hoge Raad bestaat uit het opstellen van de Code der diergeneeskundige plichtenleer en het adviseren van de overheid. De Hoge Raad is paritair samengesteld uit Nederlandstaligen en Franstaligen. De meest recente aanpassing van de Code dateert van 2015.

Alle dierenartsen die het beroep willen uitoefenen dienen zich op de lijst van een Gewestelijke Raad te laten inschrijven. De Gewestelijke Raad houdt toezicht op de naleving van de plichtenleer en heeft daartoe tuchtrechtelijke bevoegdheid.

Laatste 3 nieuwsberichten

Persbericht en open brief onverdoofd slachten

De Vlaamse Minister voor Dierenwelzijn, de heer Ben Weyts, verklaarde in het najaar 2014 dat vanaf 2015 de Europese regelgeving betreffende het onverdoofd slachten zal bewaakt worden.  Dit heeft zijn impact op de Vlaamse situatie.

De dierenartsen spelen een centrale rol bij het bewaken van het dierenwelzijn, ook bij het slachten.

Naar aanleiding hiervan hebben de Vlaamse dierenartsen een open brief geschreven waarin zij hun standpunt meedelen.  Met deze brief willen zij het beleid van de nieuwe minister voor dierenwelzijn steunen.
Het dierenwelzijn en het consumentenbesef zijn hierbij primordiaal.

In bijlage vindt u het persbericht hierover (2 pagina’s) met aansluitend de open brief (6 pagina’s)

14-04-2015
Problematiek kattensterilisatie

De NGROD wordt regelmatig gecontacteerd door dierenartsen met vragen over hun rol in projecten rond kattensterilisatie binnen bepaalde steden of gemeenten. Naar aanleiding daarvan besliste de NGROD om een brief te sturen ter attentie van de burgemeesters en schepenen van alle Vlaamse gemeenten en steden (n=308), en deze te overhandigen aan Minister Ben Weyts, bevoegd voor dierenwelzijn, tijdens de nieuwjaarsreceptie van 22 januari waar hij een toespraak zal houden.

15-01-2015
AMCRA 2020

In een ambitieus maar realistisch plan voor het antibioticumbeleid bij dieren tot en met 2020 hebben alle leden-sectoren van AMCRA vzw 10 streefdoelen en actiepunten uitgewerkt.

12-05-2014