Orde der Dierenartsen | Nederlandstalige Gewestelijke Raad

De Orde der dierenartsen werd in 1950 ingesteld bij wet en bestaat uit een Hoge Raad met zetel te Brussel en twee Gewestelijke Raden met zetel te Merelbeke en te Jambes. De Orde heeft de taak te waken over de geloofwaardigheid van het diergeneeskundige beroep en een kwaliteitsvolle uitoefening van de diergeneeskunde.

De voornaamste opdracht van de Hoge Raad bestaat uit het opstellen van de Code der diergeneeskundige plichtenleer en het adviseren van de overheid. De Hoge Raad is paritair samengesteld uit Nederlandstaligen en Franstaligen. De meest recente aanpassing van de Code dateert van 2015.

Alle dierenartsen die het beroep willen uitoefenen dienen zich op de lijst van een Gewestelijke Raad te laten inschrijven. De Gewestelijke Raad houdt toezicht op de naleving van de plichtenleer en heeft daartoe tuchtrechtelijke bevoegdheid.


Contactgegevens Dierenartsen In Moeilijkheden

Geachte collega’s,

Veel dierenartsen worden in hun dagelijkse activiteiten geconfronteerd met uitdagingen die heel veel engagement vragen. Niet enkel onze patiënten vragen enorm veel energie, maar ook de mondige en veeleisende diereneigenaars, de toenemende concurrentie, een verstoorde work-life balance, de financiële en/of investeringsdruk, het zijn allemaal factoren die hun tol kunnen eisen. Zonder ondersteuning kan het onevenwicht resulteren in psychische problemen, depressies, burn-out enz.

De NGROD was al enige tijd in overleg met de collega’s van de humane geneeskunde om hun project “Arts in Nood” open te stellen voor alle Belgische dierenartsen. We mochten de definitieve goedkeuring voor de samenwerking van de Orde der Artsen ontvangen. Dit betekent concreet dat de dierenartsen in moeilijkheden vanaf heden gratis beroep kunnen doen op hun diensten.

Dierenartsen in moeilijkheden
Gratis nummer: 0800 23 460 (werkdagen van 9u tot 17u)
E-mail: info@artsinnood.be
Agressieformulier via www.ordomedic.be

Bijkomende informatie kan u nalezen in de nieuwsbrief.

Met collegiale groeten,

Dr. Theo Borgers

Laatste nieuwsberichten

Secretariaat gesloten van 24 december tot en met 2 januari 2022

Het secretariaat van de NGROD is gesloten van vrijdag 24 december 2021 tot en met zondag 02 januari 2022.

Vanaf maandag 3 januari 2022 zal het secretariaat terug bereikbaar zijn.

15-12-2021
Open brief aan minister Weyts betreffende toelatingsproef diergeneeskunde

Geachte collega's,

Gelieve in bijlage de open brief aan minister Weyts te willen vinden met betrekking tot de toelatingsproef diergeneeskunde.

Met collegiale groeten,

Dr. Theo Borgers

4-10-2021
Nieuwsbrief maatregelen Covid-19

Geachte collega's dierenartsen,

Gelieve in bijlage de nieuwsbrief te vinden aangaande de Covid-19 maatregelen.

Dr. Theo Borgers 

Voorzitter

9-10-2020
Nieuwsbericht van FAVV: Prioriteitentabel voor officiële activiteiten van de erkende dierenartsen

Beste collega,

Gelieve in bijlage de nieuwsbrief te willen vinden van het FAVV betreffende de officiële activiteiten van de erkende dierenartsen, en de lijst met de bijhorende prioriteiten en termijnen van uitvoering.

Collegiale groeten,

Dr. Theo Borgers

Voorzitter NGROD

24-03-2020
BERICHT VAN FAVV: DIERENARTSEN IN TIJDEN VAN DE CORONA CRISIS – Activiteiten en officiële opdrachten 

ACTIVITEITEN VAN DE DIERENARTSEN

De activiteiten van de dierenartsen, waaronder deze van de inseminators, en inclusief alle verplaatsingen die nodig zijn om deze activiteiten uit te oefenen, behoren tot de toegelaten activiteiten. Dit werd bevestigd door het federale crisiscentrum.

 

VOORTZETTING VAN DE OFFICIËLE OPDRACHTEN VAN ERKENDE DIERENARTSEN

In kader van de Covid-19 pandemie wil het FAVV de essentiële rol van de erkende dierenartsen benadrukken voor de vrijwaring van de voedselveiligheid, de volksgezondheid en dierengezondheid. De voortzetting van de officiële opdrachten van erkende dierenartsen is dus primordiaal.

Naar aanleiding van de Covid-19 crisis in België heeft de Regering een hele reeks maatregelen genomen waaronder sinds 17 maart ook inperkingsmaatregelen voor de bevolking

Zoals gemeld in de newsletter van donderdag, zal het FAVV in het begin van volgende week de erkende dierenartsen op de hoogte brengen welke te presteren opdrachten zij al dan niet moeten blijven uitvoeren, alsook volgens welke prioriteit dit dient te gebeuren.

De bewaking en het melden van een verdenking van aangifteplichtige dierenziekten blijven de hoogste prioriteit.

Bedrijfsbezoeken in het kader van de bedrijfsbegeleiding mogen voorlopig stopgezet worden voor de maanden maart en april.

Er wordt gevraagd aan de dierenartsen om tijdens hun activiteiten de nodige maatregelen nemen ter bescherming van hun gezondheid, de gezondheid van diegenen met wie ze werken en deze van hun klanten. Maatregelen die betrekking hebben tot “social distancing” en een goede hygiëne zijn hierbij belangrijk.

Meer informatie is terug te vinden op de volgende websites : 

https://www.info-coronavirus.be/nl/

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/publicaties/mededelingen/coronavirus.asp

Directie “Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten”
DG Controlebeleid – FAVV

22-03-2020
leden

E-mail